صندوق پستی 91735-484
سایت اینترنتی www.koaj.ir
پست الکترونیکی info@koaj.ir
تلفن گویا 37016881
دورنگار 37628330-1
سامانه پیامک 3000765555
تلفن سازمان 37016000
آدرس تقاطع بلوار خیام و فردوسی