نام و نام خانوادگی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم
۱ محمود طلوع معاون 37016819
۲ محمد شخص استاد مسئول ارتباطات رسانه ای 37016817
۳ حبیب الله ایزانلو مسئول ارتباطات مردمی 37016900
۴ سید محسن حسینی مسئول تبلیغات و مراسم و نمایشگاهها 37016814
۵ مازیار اژدری مسئول سمعی بصری 37016818
۶ سمانه صادق زاده پشتیبان سایت 37016816
۷ زهرا عماری مسئول سامانه های الکترونیک و خبرنامه 37016822
۸ کامران شکیبی مسئول سایت 37016049
۹ محمدعلی محمدی امور عمومی 37016300
۱۰ ابراهیم عظیمی نیا راننده و کارپرداز 37016801